Evropska unija je uvedla novo zakonodajo za uporabo izdelkov, ki vsebujejo več kot 0,1 % monomernih diizocianatov, vključno s poliuretanskimi izdelki, kot na primer lepila, tesnilne mase, premazi in injekcijske mase, ki se uporabljajo v industrijski proizvodnji in gradbeništvu. Na tem spletnem mestu lahko dostopate do potrebnega usposabljanja v zvezi s spremembami s poliuretanskimi izdelki in najdete alternativne izdelke, ki so na voljo v Sikini ponudbi izdelkov.

Fitter performing an auto glass replacement with Sikaflex 255 Extra
Hand applying joint sealant to concrete building with Sikaflex cartridge

Kaj je uredba REACH?

Kaj pomeni kratica REACH?

»Uredba REACH, ki je bila sprejeta leta 2006, je uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij. To je evropska uredba, katere cilj je izboljšati varovanje zdravja ljudi in okolja pred morebitnimi tveganji zaradi kemičnih snovi, hkrati pa zagotoviti ohranitev globalne konkurenčnosti kemične industrije EU.« 

Novi predpisi REACH

Evropska unija je uvedla novo omejitev uporabe izdelkov, ki vsebujejo več kot 0,1 % monomernih diizocianatov. Ta nova pravila se bodo uporabljala tudi za izdelke, kot so poliuretanska lepila, tesnila in pene, ki se uporabljajo v industrijski proizvodnji in gradbeništvu.

Od 24. avgusta 2023 naprej bodo morali vsi poklicni in industrijski uporabniki pred uporabo takšnih izdelkov opraviti usposabljanje. Ta predpis ne vpliva na zasebne uporabnike.

Zakaj je pomembno?

Pri delu s kemikalijami, kot so lepila in tesnilne mase, so varnostni ukrepi, navedeni v njihovih varnostnih listih materiala, pomembni za varovanje zdravja in zagotavljanje varnosti uporabnikov. Enokomponentna poliuretanska lepila in tesnilne mase se sušijo tako, da reagirajo z zračno vlago. Ta reakcija temelji na navzkrižnem povezovanju predpolimerov prek njihovih izocianatnih skupin.

Pri uporabi takšnih poliuretanskih izdelkov so lahko uporabniki izpostavljeni minimalnim količinam nereagiranih monomernih diizocianatov, ki so bili uporabljeni pri proizvodnji teh predpolimerov. Ko pa se popolnoma posušijo, to pomeni, da so diizocianati že reagirali in te končne spojine ne vsebujejo več nobenih reaktivnih kemikalij.

Ali bodo obstoječe Sikine poliuretanske rešitve še naprej na voljo?
Za industrijsko uporabo: 

Da, obstoječe Sikaflex®, SikaForce®, SikaMelt® in Sikafloor® rešitve bodo še naprej na voljo. Uporabniki jih lahko še naprej uporabljajo tako, da opravijo spletno usposabljanje za primer uporabe izdelka in prejmejo potrdilo, veljavno pet let. 

Za uporabo v gradbeništvu s strani poklicnih uporabnikov: 

Da, obstoječe Sikaflex®, SikaBond, SikaBoom in Sikafloor® rešitve bodo še naprej na voljo. Uporabniki jih lahko še naprej uporabljajo tako, da opravijo spletno usposabljanje za primer uporabe izdelka in prejmejo potrdilo, veljavno pet let.

*Vir: Isopa

 

Brezplačen dostop do usposabljanja

Antarctic Heritage Trust and High performance sealant to stop roof from leaking. Joint sealing.

S klikom na spodnjo povezavo dostopate do platforme, na kateri lahko
opravite usposabljanje in pridobite certifikat za varno ravnanje z diizocianati
skladno s pravnimi zahtevami glede usposabljanja iz uredbe REACH.

V spletni platformi za usposabljanje so na voljo različne rubrike. Orodje za
izbiro usposabljanja vas vodi k pravemu usposabljanju glede na izdelek in
uporabo.

Če želite sodelovati v programu brezplačnega usposabljanja, pojdite na
platformo za usposabljanje in uporabite Sikino kodo: FEICA_21_C20

Poiščite alternativne izdelke, za katere usposabljanje ni potrebno

Sika kot vodilni proizvajalec tesnilnih mas, lepil in talnih oblog na osnovi poliuretana zelo resno jemlje zdravje in varnost uporabnikov izdelkov Sikaflex®, SikaBond®, SikaTack®, Sika Boom® in Sikafloor®. Zato je razvila novo serijo poliuretanskih predpolimerov z izjemno nizko vsebnostjo monomerov, da lahko strokovnjaki še naprej uporabljajo naše izdelke brez omejitev.

Nadaljujte z uporabo

obstoječih

rešitev

Polyurethane sealant at concrete building facade joint

Sikine

Purform®

rešitve

 

Sika Purform® Pure Performance red logo

Sikini

modificirani

silan polimeri (STP)

people with application equipment

Pogosta vprašanja

Kaj so diizocianati?

Diizocianati se uporabljajo predvsem za izdelavo niza poliuretanskih izdelkov, kot naprimer togih in fleksibilnih pen, premazov, lepil, tesnilnih mas in elastomerov. V različnih količinah so prisotni v tekočih in pastoznih izdelkih. Ker pa popolnoma reagirajo z zračno vlago, v končnih posušenih poliuretanskih izdelkih niso več prisotni.

Ali bodo po novih omejitvah uredbe REACH poliuretanski izdelki prepovedani?

Omejitve ne prepovedujejo prodaje ali uporabe poliuretanskih izdelkov.

Nove omejitve uredbe REACH bodo veljale samo za nekatere izdelke iz celotne Sikine palete izdelkov.

Na katere izdelke vplivajo te omejitve?

Omejitve veljajo za vse izdelke, ki vsebujejo več kot 0,1 % monomernih diizocianatov. To na splošno velja za večino poliuretanskih izdelkov, ki so trenutno na trgu, npr. lepila, tesnila, premazi, talne obloge itd. Pomembno je poudariti, da posušeni izdelki v končnem stanju ne vsebujejo več izocianatov in da omejitve zanje ne veljajo. Prav tako ne veljajo za izdelke z zelo majhnimi količinami ostankov diizocianata, npr. za Sikino serijo poliuretanskih izdelkov Purform®.

Kaj je cilj te omejitve?

Registri incidentov v zvezi z zdravjem na delovnem mestu po vsej Evropi redno beležijo natančno, sicer nizko, letno število primerov astme v povezavi z delom z diizocianati. Nemški organ BAuA je leta 2012 začel pripravljati uredbo, katere cilj je znatno zmanjšanje teh številk. Z diizocianati je mogoče varno ravnati, če so vzpostavljeni ustrezni predpisi za ravnanje z izdelkom in ukrepi za obvladovanje tveganja. Vendar pa lahko en sam incident povzroči preobčutljivost osebe na diizocianate, ki lahko od te točke naprej sprožijo astmo tudi pri najnižjih koncentracijah. Najboljši način za obvladovanje takšnega tveganja je poučitev vseh, ki delajo z diizocianati, o tem, kako pravilno ravnati z njimi.

Katere zakonske omejitve veljajo za distributerje, uporabnike in njihove delodajalce?

Omejitve določajo, da se morajo vsi, ki pri svojem delu rokujejo z diizocianati, pred njihovo uporabo poučiti glede njihovih lastnosti in zahtev o varnem ravnanju. Imajo dva dela: eden velja za proizvajalce poliuretanskih izdelkov, drugi pa za poklicne uporabnike.

  1. Da se lahko izdelek, na katerega vplivajo omejitve, prodaja, mora biti zahteva po usposabljanju navedena na etiketi, dobavitelj pa mora stranki posredovati informacije o tem, kje in kako pridobiti zahtevano usposabljanje.
  2. Da se lahko izdelek, na katerega vplivajo omejitve, uporablja, mora delodajalec dokumentirati, da je uporabnik uspešno opravil usposabljanje.
Ali obstaja časovni okvir za začetek izvajanja usposabljanja?

24. februar 2022: Izdelke, za katere veljajo omejitve, je treba ustrezno označiti.

24. avgust 2023: Pred uporabo teh izdelkov je treba opraviti usposabljanje.

Usposabljanje je veljavno pet let, nato pa ga je treba obnoviti.

Kdo lahko vodi to obvezno usposabljanje?

Pravno besedilo navaja tematike, ki jih je treba zajeti, in zahteva, da se usposabljanje prilagodi postopku uporabe. Mogoče ga je opraviti bodisi prek spleta bodisi osebno. Oseba, ki vodi usposabljanje, mora imeti opravljeno poklicno usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu. Industrijska združenja v dobavni verigi diizocianata so razvila izobraževalno gradivo skladno s temi zahtevami in zagotavljajo usposabljanje prek spleta na javno dostopni internetni platformi. Osebe, ki vodijo usposabljanje, lahko dostop do tega gradiva tudi dobijo prek istega spletnega mesta.

Ali bo Sika svojim strankam zagotovila usposabljanje?

Za Sikine stranke zagotavljanje specifičnega usposabljanja za diizocianate ni v načrtu. Sika pomaga strankam dokončati usposabljanje prek spleta tako, da jim podeli kodo kupona za brezplačen dostop do usposabljanja.

Kako vem, ali moram opraviti to usposabljanje?

Usposabljanje morate opraviti, če poklicno ali v industrijskem okolju uporabljate izdelek z vsebnostjo več kot 0,1 % diizocianatov. Vsak izdelek, za katerega veljajo te omejitve, mora imeti na embalaži naslednjo izjavo:

»Od 24. avgusta 2023 se zahteva ustrezno usposabljanje pred industrijsko ali poklicno uporabo.«

Sika bo to izjavo dodala tudi v drugi del svojega varnostnega lista, v tehnični list izdelka pa dodatne informacije v zvezi z dostopom do spletnega usposabljanja.

Usposabljanje za zasebne uporabnike (potrošnike) ni potrebno.

Kdo je odgovoren za zagotavljanje, da so uporabniki usposobljeni, in kdo bo to nadziral?

Delodajalec uporabnika oziroma samozaposleni uporabnik je odgovoren za zagotovitev opravljenega usposabljanja in dokumentiranje uspešne
udeležbe. Nacionalni inšpektorji, ki izvajajo uredbo REACH, lahko preverijo to dokumentacijo.

Preverite, ali so ti izdelki na voljo lokalno

World Map

Lokalni kontakt

Za tehnično podporo in izdelke, ki so na voljo lokalno, se obrnite na
Sikinega strokovnjaka v svoji bližini.

Globalna podpora

Če potrebujete našo podporo pri mednarodnem projektu, se obrnite na Sikinega globalnega zastopnika.