SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PODJETJA SIKA D.O.O.

 

1. Področje veljave
1.1. Splošni pogoji poslovanja ( v nadaljevanju pogoji) veljajo za vse dobave, storitve in pogodbe, ki jih sklepa Sika d.o.o. (v nadaljevanju Sika).
1.2. Naročnikovi pogoji poslovanja se v celotnem poslovnem odnosu naročnika in Sike ne uporabljajo.
1.3. Ti pogoji zavezujejo naročnike vse od podaje naročila dalje in ves čas poslovnega sodelovanja s Siko.                                                                               

1.4. Spremembe teh pogojev in drugi morebitni dogovori veljajo le v primerih, ko so pisno dogovorjeni s Siko.

2. Naročila
2.1. Naročilo predstavlja ponudbo s strani naročnika za nakup blaga ali storitev Sike skladno z določili teh splošnih pogojev.
2.2. Vsa naročila naročnika so obvezujoča za Siko le, če jih Sika pisno potrdi. Ponudbe ali predlogi ali drugačni dopisi Sike ne predstavljajo ponudbe ampak veljajo le kot povabilo naročniku k naročilu.

3. Cene
3.1. Vse cene so v EUR brez vračunanega davka na dodano vrednost.
3.2. Cene so EXW Trzin.
3.3. Dobave bodo izvršene po cenah iz veljavnega Sikinega cenika na dan naročila. Naročniku bo na njegovo zahtevo posredovan vsakokrat veljavni cenik.
3.4. Vsak najnovejši cenik nadomešča predhodnega in velja od dneva sprejema dalje.

4. Dobave
4.1. Sika dobavlja blago EXW Trzin skladno z Incoterms 2020.
4.2. Delne dobave so dovoljene in naročnik nima pravice do odškodnine zaradi delnih dobav.
4.3. Ob nepravočasnih plačilih lahko Sika dobave zadrži za čas do prejema celotnega plačila vseh zapadlih in nezapadlih obveznosti naročnika do Sike.
4.4. Naročenega in dobavljenega blaga v ustreznem stanju oz. blaga, ki ga je naročnik pričel uporabljati, naročnik ne more vrniti.
4.5. Sika bo dobavila naročeno blago najkasneje v roku 30 dni od potrditve naročila, če v potrditvi naročila ni dogovorjeno drugače.
4.6. Če je dobavni rok prekoračen za več kot 30 dni, je naročnik upravičen, da potem ko Siko na to pisno opomni in ji poda dodatni 15 dnevni dobavni rok, odstopi od pogodbe in to pisno sporoči Siki. Sika lahko odstopi od te pogodbe, če dobava ni mogoča zaradi višje sile, stavk, protestov, terorističnih napadov, zastojev v transportu, problemov v proizvodnji ali podobnih ovir.

4.7. Naročnik nima pravice do povračila škode zaradi zamude pri dobavi ali odpovedi pogodbe skladno s prejšnjo točko.

5. Plačilo
5.1. Naročnik je dolžan plačati blago na podlagi izstavljenega računa v roku 30 dni po dobavi razen, če je v potrditvi naročila ali v drugi pisni korespondenci Sike določeno drugače.
5.2. Za nepravočasna plačila Sika zaračuna zakonske zamudne obresti.
5.3. Sika sprejema menice le v zavarovanje plačila. Stroške unovčenja menice nosi naročnik. Plačilo je izvršeno, ko Sika prejme denar na poslovni račun.
5.4. S plačili Sika najprej poravnava stroške, nato zamudne obresti in potem glavnice terjatev in sicer v primeru več glavnic od najstarejše po zapadlosti naprej.
5.5. Naročnik ni upravičen zadržati plačil zaradi morebitnih reklamacij ali ugovorov.
5.6. Če naročnik zamuja s plačili dlje kot 5 dni ali ne izpolni ostalih obveznosti, lahko Sika od naročnika ne glede na morebitne drugačne dogovorjene ali določene plačilne roke zahteva plačilo vnaprej.

6. Pridržek lastninske pravice
6.1. Vsako blago ostane last Sika do celotnega plačila naročnikovega dolga, vključno s stranskimi terjatvami, obrestmi in drugimi stroški.
6.2. Pri predelavi in obdelavi blaga pripada Sika solastništvo na novem predmetu v razmerju vrednosti blaga, glede katerega obstoji pridržek lastninske pravice, do vrednosti novega predmeta.
6.3. Sika redno obvešča kupca o zamudah pri plačilu. V primeru insolventnosti lahko pošlje naročniku seznam blaga s pridržkom lastninske pravice. Naročnik mora Siki omogočiti dostop do svojih obratov ter prevzem blaga na katerem ima Sika pridržek lastninske pravice.

7. Garancija
7.1. Sika jamči, da bo imelo naročeno blago v času dobave lastnosti razvidne iz tehničnega in varnostnega lista.
7.2. Morebitne pomanjkljivosti ali reklamacije dobavljenega blaga je naročnik dolžan pisno posredovati Sika najkasneje v roku 8 dni od dobave blaga.
7.3. Hkrati z reklamacijo blaga mora naročnik dostaviti Sika tudi vzorce reklamiranega blaga.
7.4. V primeru pravočasne in upravičene reklamacije, za kar bo naročnik Siki predhodno poleg vzorcev omogočil tudi pregled reklamiranega blaga, lahko Sika po lastni izbiri ali popravi reklamirano blago, če je to mogoče, ali dobavi nadomestno blago do količine upravičeno reklamiranega blaga ali izda dobropis do vrednosti upravičeno reklamiranega blaga.
7.5. Sika ima v primeru upravičene reklamacije blaga obveznosti navedene v prejšnji točki in v nobenem primeru ne odgovarja naročniku za škodo nastalo naročniku zaradi dobave neustreznega blaga.

8. Svetovanje
8.1. Sika nudi predvsem svetovanje glede tesnjenja in lepljenja v gradbeništvu in industriji, glede zaščite zgradb in betonske tehnike. Sikina svetovalna služba je na voljo naročniku za svetovanje pri izboru in uporabi proizvodov.
8.2. Sikino svetovanje vedno velja kot neobvezujoč napotek, in ne pomeni, da se naročnik lahko izključno zanese na nasvete Sike ampak je dolžan sam oz. po pristojnih osebah opraviti preizkuse dobavljenih proizvodov glede njihovih lastnosti oziroma za nameravane postopke oziroma za namene za katere jih želi uporabiti.
8.3. Če je Sikino svetovanje brezplačno Sika, zanj ne prevzema nobene odgovornosti in ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala naročniku iz naslova svetovanja. Če je Sikino svetovanje plačano, Sika zanj odgovarja pri tem, da je njena odgovornost omejena največ do višine prejetega plačila za svetovanje.

9. Navodila za proizvode in predelavo.
9.1. Pri barvnih proizvodih mora biti naročilo enkratno, sicer Sika ne odgovarja za morebitne razlike v niansah barve.
9.2. Glede lastnosti proizvoda, podatkov, skladiščenja, uporabe itd. je potrebno spoštovati določbe tehničnega in varnostnega lista, ki sta dostopna na spletnih straneh Sike.
9.3. Podatki o skladiščenju se vedno nanašajo na originalno zaprte transportne posode in na odgovarjajoče suho skladiščenje.
9.4. Ob vsaki uporabi dobavljenih proizvodov je naročnik dolžan spoštovati vse predpise, pravila tehnike, splošna navodila v gradbeništvu, dobro gradbeno prakso in ostale zahteve, ki se nanašajo na dobavljeni proizvod.

10. Odgovornost
10.1. Sika odgovarja za kakršnokoli škodo nastalo naročniku ali z njim povezanih osebah le, če naročnik dokaže, da jo je Sika povzročila naklepno ali iz velike malomarnosti.
10.2. Sikina odškodninska odgovornost je omejena največ do zneska vrednosti upravičeno reklamiranega blaga.
10.3. Sika v nobenem primeru ne odgovarja za škodo, povzročeno iz male malomarnosti.
10.4. Sika ne odgovarja za izgubljeni dobiček ali za posredno škodo.

11. Končna določila.
11.1. Kakršnokoli pisno sporočilo podano skladno s temi splošnimi pogoji je veljavno, če je posredovano pisno na naslov Sika d.o.o., Prevale 13, 1236 Trzin, Slovenija.
11.2. V kolikor bi posamezni členi teh splošnih pogojev postali delno ali v celoti neveljavni, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil teh pogojev.
11.3. Za presojo vseh razmerij med naročnikom in Siko se poleg teh splošnih pogojev in morebitnih pisnih dodatnih dogovorov uporablja pravo Republike Slovenije.
11.4. O vseh sporih med Siko in naročnikom bo odločalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Sika d.o.o., Trzin